Εταιρεία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία “ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ Α.Ε.” ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2000 (ΦΕΚ 8276/8.9.2000) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Καρδίτσας με αριθμό 46884/30/Β/00/05.

Η εταιρεία έχει:

• Έδρα στο Δήμο Σοφάδων (2ο χλμ. Εθνικής οδού Σοφάδων – Αθήνας, τηλ. 24430 – 22272.)Έδρα στο Δήμο Σοφάδων (2ο χλμ. Εθνικής οδού ΣοφάδωνΑθήνας, τηλ. 24430 – 22272.)
 

Διάρκεια 50 χρόνια.

• Αντικείμενο δραστηριότητας τον εκκοκκισμό και εμπορία βαμβακιού και των υποπροϊόντων του.

Μετοχικό κεφάλαιο € 410.858 το οποίο διαιρείται σε 58.694 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 7 ευρώ η καθεμία.

• Μετόχους τους εξής:

α/α  Επωνυμία ή ονοματεπώνυμο μετόχου
Μετοχές  
%  
1. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.29.93451
2. Δανιέλα Ελευθερίου28.76049
  Σύνολο58.694100

• Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 30.06.2015, αποτελούμενο από τους :

-Δημήτριο Πολύχρονο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

-Βασίλειο Πολύχρονο, Αντιπρόεδρο

-Δανιέλα Ελευθερίου, Σύμβουλο

Sofades Cotton Ginners S.A._Organization Chart